ICDL Thailand

ยินดีด้วยกับน้องๆทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการ CSR ของสภาหอการค้าร่วมนานาชาติ JFCCT- Joint Foreign Chamber of Commerce ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการที่กำลังคนมีทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล เพื่อความพร้อมอย่างแท้จริงกับการทำงานยุคใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และการทำงานให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการนำร่องให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวิทย์เสรีนุสรณ์ จำนวน 20 คน