ICDL Thailand

BMA Schools Promotion

BMA Schools Promotion

ยินดีด้วยกับน้องๆทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการ CSR ของสภาหอการค้าร่วมนานาชาติ JFCCT- Joint Foreign Chamber of Commerce ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการที่กำลังคนมีทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล เพื่อความพร้อมอย่างแท้จริงกับการทำงานยุคใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ...