ICDL Thailand

ICDL For Thailand

ICDL is the world’s leading computer skills certification. To date, more than 16 million people have engaged with the ICDL programme in over 100 countries.

ICDL Workforce

Digital skills for employability and productivity 

ICDL Professional

Digital skills for occupational effectiveness

ICDL Digital Citizen

Digital skills to access, engage and build computer confidence

ICDL Workforce Basics

Digital skills mapped to Thailand’s Professional Standards

BMA Schools Certification

ยินดีด้วยกับน้องๆทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการ CSR ของสภาหอการค้าร่วมนานาชาติ JFCCT- Joint Foreign Chamber of Commerce ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการที่กำลังคนมีทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล เพื่อความพร้อมอย่างแท้จริงกับการทำงานยุคใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และการทำงานให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการนำร่องให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวิทย์เสรีนุสรณ์ จำนวน 20 คน

Pibulsongkram Rajabhat University - MoU

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างกำลังคนดิจิทัล ร่วมกับ บริษัท ICDL Thailand จำกัด
December 19, 2019 – by admin_itc
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างกำลังคนดิจิทัล ร่วมกับ ICDL Thailand โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพาณิช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในการเซ็นบันทึกความร่วมมือ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

Kasetsart Sri Racha MoU

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ICDL Thailand ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน 4.0 พร้อมยกระดับบุคลากรของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมส่งบุคลากรออกสู่ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติสอดรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” มั่นใจทักษะดิจิทัลคือกำลังสำคัญขับดันสู่สมาร์ตดิจิทัลไทยแลนด์ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

Meeting the Minister of Education

Meeting the Minister of Education

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการอาชีวนานาชาติ เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีตัวแทนสภาหอการค้าจากประเทศอังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย อเมริกา สิงคโปร์ และไอซ์แลนด์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของตนในการได้เจอกับตัวแทนสภาหอการค้าจากประเทศต่างๆ

โดยตนได้ชี้แจงแนวทางการทำงานของศธ.ให้สภาหอการค้าต่างประเทศได้รับทราบถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานการศึกษาโดยเฉพาะอาชีวศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาสภาหอการค้าได้ให้ความร่วมมืออย่างดี โดยตนมองว่าการดำเนินโครงการต่างๆระหว่างอาชีวะและสภาหอการค้าต่างประเทศแม้เป็นโครงการที่ไม่ใหญ่ แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งจุดนี้อาจติดเรื่องบประมาณในการดำเนินงาน ดังนั้นการทำความร่วมมือในอนาคตระหว่างสภาหอการค้าต่างประเทศจะต้องเติมงบประมาณให้เหมาะสม เพื่อทำให้เด็กอาชีวมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตนวางแผนการดำเนินการร่วมกับสภาหอการค้าต่างประเทศว่าจากนี้ไปจะมีการจัดประชุมแบ่งออกเป็นกลุ่มๆว่าบริษัทต่างประเทศบริษัทใดที่สนใจจะลงทุนในประเทศไทย และขาดบุคลากรจำนวนเท่าไหร่ในสาขาไหนบ้าง เพื่อที่เราจะได้ทราบตัวเลขความต้องการของตลาดแรงงานและวางแผนการผลิตผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการในอนาคต เช่น หากตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรประมาณ 10,000 คน เราจะได้ปรับการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวให้มีมาตรฐาน ซึ่งเราต้องการทราบตัวเลขความต้องการให้ชัดเจนก่อน

“จากนี้ไปจะทำงานร่วมกับสภาหอการค้าต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนอาชีวไปสู่มาตรฐานสากลเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เราได้เตรียมความพร้อมในอนาคตทั้งการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู ดังนั้นสภาหอการค้าต่างประเทศจะต้องระบุตัวเลขความต้องการและการลงทุนในประเทศไทยมาให้ชัดเจน เช่น ธุรกิจยานยนต์ ต้องการแรงงานจำนวนเท่าไหร่สำหรับอนาคต เป็นต้น อีกทั้งการได้หารือกับสภาหอการค้าต่างประเทศจะทำให้เราได้ประโยชน์กับธุรกิจที่ประเทศไทยยังไม่คุ้นเคยด้วย เช่น ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งธุรกิจนี้ถือว่าขาดแคลนจำนวนมาก เป็นต้น ดังนั้นผมเชื่อว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจที่ประเทศไทยยังไม่คุ้นเคยอีกด้วย” นายณัฏฐพล กล่าว… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/754369

BMA Schools Promotion

BMA Schools Promotion

ยินดีด้วยกับน้องๆทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการ CSR ของสภาหอการค้าร่วมนานาชาติ JFCCT- Joint Foreign Chamber of Commerce ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการที่กำลังคนมีทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล เพื่อความพร้อมอย่างแท้จริงกับการทำงานยุคใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ...

read more

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.