ICDL Thailand

ICDL For Thailand

ICDL is the world’s leading computer skills certification. To date, more than 16 million people have engaged with the ICDL programme in over 100 countries.

Become a Test Centre

ICDL Asia

ICDL Workforce

Digital skills for employability and productivity 

ICDL Professional

Digital skills for occupational effectiveness

ICDL Digital Citizen

Digital skills to access, engage and build computer confidence

ICDL Workforce Basics

Digital skills mapped to Thailand’s Professional Standards

Featured Videos

ICDL Remote Work

30th November 2020

Understand the main concepts and good practices needed to work effectively from any remote location.

 

ICDL Teamwork

30th November 2020

Develop the skills needed to work effectively in a team using collaborative tools and platforms.

ICDL Insights

30th November 2020

Digital understanding for business managers.

มารู้จัก ICDL กันค่ะ “ทำไมคนทำงานยุค 4 0 ทุกคน จึงต้องมีวุฒิบัตรทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL”

13th April 2019

ICDL Visit the BMA

กรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเข้าสู่เป็น “เมืองสมาร์ท” หรือ Smart City ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 และตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงกำหนดแผนพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิไอซีดีเอล (ICDL Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่มา: https://qrgo.page.link/XJ8Wd

The Irish Ambassador and ICDL CEO Meet the Ministry of Higher Education Science Research and Innovation

MHESI News 2020/6 : 14 มกราคม 2563 รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับนายโจเซฟ แอนโทนี่ คอตเตอร์ (H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหารจากสถาบัน International Computer Driving License (ICDL) ณ ห้องพระจอมเกล้า อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนโยธี

ประเด็นการหารือในครั้งนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)และสถาบัน International Computer Driving License (ICDL) ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)ให้กับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 รวมถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในกระทรวง อว. ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-Life Learning) รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

Pre-Cadet Certification Ceremony

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้กำลังพลต้นกล้าแห่งความมั่นคงรุ่นที่2 รองรับดิจิทัลไทยแลนด์
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
ส าหรับนักเรียนเตรียมทหารจำนวน ๕๘๗ นาย ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติ
จาก นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ-
มหาชน) นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อ านวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์-
ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ศาสตราจารย์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อาจารย์วลีพร จิตรพงษ์…….see more

BMA Schools Certification

ยินดีด้วยกับน้องๆทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการ CSR ของสภาหอการค้าร่วมนานาชาติ JFCCT- Joint Foreign Chamber of Commerce ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการที่กำลังคนมีทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล เพื่อความพร้อมอย่างแท้จริงกับการทำงานยุคใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และการทำงานให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการนำร่องให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวิทย์เสรีนุสรณ์ จำนวน 20 คน

Pibulsongkram Rajabhat University - MoU

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างกำลังคนดิจิทัล ร่วมกับ บริษัท ICDL Thailand จำกัด
December 19, 2019 – by admin_itc
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างกำลังคนดิจิทัล ร่วมกับ ICDL Thailand โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพาณิช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในการเซ็นบันทึกความร่วมมือ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

Kasetsart Sri Racha MoU

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ICDL Thailand ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน 4.0 พร้อมยกระดับบุคลากรของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมส่งบุคลากรออกสู่ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติสอดรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” มั่นใจทักษะดิจิทัลคือกำลังสำคัญขับดันสู่สมาร์ตดิจิทัลไทยแลนด์ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน